การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

26 มกราคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.40 น. นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลดผลกระทบในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี หลังพบปัญหาน้ำในลำคลองลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
       ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอำเภอธัญบุรี นายอำเภอหนองเสือ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี และสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ บริเวณปากรางชักน้ำ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) โดยมีผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4  และผู้บริหารจาก กปภ.เขต 2 นำโดยนายเอกรินทร์ ภู่พงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำประปา รายงานสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) จังหวัดปทุมธานี
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอไปจนถึงช่วงฤดูฝน โดยขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำและเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

เลื่อนขึ้นข้างบน