การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก

23 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน  ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานในสังกัด ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพิ้นที่ ตลาดบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก และรับคำร้องข้อร้องเรียนต่างเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน