กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรมประชุมวางแผนติดตามผล งานผลิต โครงการจัดการน้ำสะอาด โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรมประชุมวางแผนติดตามผล งานผลิต โครงการจัดการน้ำสะอาด โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรมประชุมวางแผนติดตามผล งานผลิต  โครงการจัดการน้ำสะอาด โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด งานผลิต จัดกิจกรรม ประชุมวางแผนติดตามผล งานผลิต โครงการจัดการน้ำสะอาด โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือนและการติดตามเรื่องน้ำรับจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคจากโครงการ จัดการน้ำสะอาด ประจำปี 2564
2. รายงานติดตามผลการวางแผนการจ่ายน้ำในแต่ละหน่วยบริการ ในการปรับการจ่ายน้ำใหม่ โดยเฉพาะสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่สะพานดินที่มีผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาตลอด
3.โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
4.ติดตามโครงการตรวจสอบตรวจทานโครงการน้ำคือชีวิต water is Life
5. ติดตามการบริหารการจ่ายน้ำแรงดันน้ำและน้ำผลิตจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละสถานีผลิตน้ำและหน่วยบริการ
6.วางแผนการทำงานเกี่ยวกับภัยแล้งที่กำลังจะเข้ามาในปี 2564
7.โครงการอบรมและตรวจวัดคุณภาพน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2564
วางแผนบริหารจัดการ โครงการในสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปในปี 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน