กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 /2564 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน ดังต่อไปนี้
1. นำเสนอข้อสั่งการจากท่านรักษาการผู้ว่าการ กปภ.
2. รายงานติดตามผลเรื่องน้ำสูญเสีย และแผนการจัดการน้ำสูญเสีย
3. โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
4.การเฝ้าระวังอุทกภัยภัยแล้ง และวางแผนการทำงานในปี 2564
5. นำเสนอความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน
- งานบริการเรื่องการขยายเขตและผู้ใช้น้ำเพิ่ม
- งานผลิตเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานจัดเก็บรายได้เรื่องการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่และการติดตามหนี
เสียการขโมยลักใช้น้ำ
- งานอำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเติมใจและกิจกรรมอื่นๆต่อไป
6. กิจกรรมวันครบรอบ 42 ปี วันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค
7. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ของกรมป่าไม้ในพื้นที่ของอำเภอกาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน