การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ กิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ กิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ กิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564กปภ.สาขานครสวรรค์ โดยนายวีระพล  จันทรสกา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดรวม 4 คน 
ออกให้บริการเชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำโดยรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ กิจกรรมโครงการ 
มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2564ณ ศาลาประชาคม ม.7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีผู้ชำระเงินค่าติดตั้ง รวม 26 ราย , การถาม – ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวระบบประปา การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี แจกเอกสารแผ่นพับในการขอรับบริการต่าง ๆ ของ กปภ. และ พร้อมของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับประชาชนในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน