กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)

24 มีนาคม 2564


กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9(ผอ.กปภ.ข.9) พร้อมด้วยนางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 นำผู้อำนวยการกอง, หัวหน้างาน และ พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และรับฟังนโยบายจาก ผอ.กปภ.ข.9 ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมของ กปภ. และ แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน