กปภ.จัดพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จัดพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน"

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.จัดพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน"

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผอ.กปภ.ข.9 พร้อมด้วยนางสาวชมนาถ พรสมผล ผช.ผอ.กปภ.ข.9 นำผู้อำนวยการกอง และ ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมประกอบพิธีฯ ผ่าน VDO Conference ร่วมกับ กปภ.สำนักงานใหญ่ โดยมี นายกฤษฎา ศังขมณี รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้นำประกาศ ขับเคลื่อน กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน และ ลงนามในพันธสัญญา
การลงนามในพันธสัญญา เมื่อ ผู้บริหารลงนามเรียบร้อย จะรวบรวมเพื่อประกอบการประเมินองค์กร ซึ่งจะขยายผลด้วยการสื่อสารเจตจำนงและพันธสัญญา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผ่านผู้นำเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยจะมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี, โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ กิจกรรมผู้บริหารแสดงเจตจำนงหรือมีนโยบายในการที่จะบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสฯ
ส่วนกำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี ให้จัดงานฯ ณ กปภ.สำนักงานใหญ่, กปภ.เขต และ กปภ.สาขา จัดในพื้นที่ของตนเอง และ จัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน