กปภ.เขต10 ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต10 ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564


กปภ.เขต10 ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมด้วยนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  กปภ.สำนักงานใหญ่ โดยนางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference ) เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กปภ หรือ Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  กปภ.ข.10 

         ช่วงบ่าย ผอ.กปภ.ข.10 นายจำเนียร เมืองจันทร์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ITA ประจำปี 2563 ของ กปภ.ข.10 ทั้งยังซักซ้อมและเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงาน ITA  กปภ.ข.10 ตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ  ITA และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน