การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ "Water Safety Plan : WSP" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ "Water Safety Plan : WSP"

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ "Water Safety Plan : WSP"

ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ "Water Safety Plan : WSP"  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนางสาวจารุรัตน์  เชาว์เลิศ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ พร้อมคณะ 
       ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ"Water Safety Plan : WSP" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดส่งถึงประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน