กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คุยเฟื่องเรื่องประปา

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7 /2564 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน ดังต่อไปนี้
1. นำเสนอข้อสั่งการจากท่านรักษาการผู้ว่าการ กปภ.
2. รายงานติดตามผลเรื่องน้ำสูญเสีย และแผนการจัดการน้ำสูญเสีย
3. โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
4.การเฝ้าระวังภัยแล้ง และวางแผนการทำงานในปี 2564
5. นำเสนอความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน
6.รายงานผลการปฎิบัติงานประจำ 6 เดือนที่ผ่านมา
7.งานติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน
- งานบริการเรื่องการขยายเขตและผู้ใช้น้ำเพิ่ม
- งานผลิตเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานจัดเก็บรายได้เรื่องการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่และการติดตามหนี
เสียการขโมยลักใช้น้ำ
- งานอำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเติมใจและกิจกรรมอื่นๆต่อไป
9. มาตราการป้องกันโควิด-19 และมาตรการการงดรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่
10.การเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด-19

 
เลื่อนขึ้นข้างบน