กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564

19 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันศุกร์ ที่  18 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ ที่  18 มิถุนายน 2564  นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน ดังนี้
1.  ซักซ้อมการตรวจประเมิน GECC ผ่านระบบ vdo conference วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564
2.  ซักซ้อมการหยุดจ่ายน้ำเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
3.  การจัดตั้งครุภัณฑ์ ประจำปี 2566
4.  แบบสอบถาม/แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.(ประจำปีงบประมาณ 2564)
5.  นโยบาย ผอ.กปภ.ข.3 ให้กปภ.สาขาแจ้งซ่อมท่อ ในระบบแจ้งซ่อม 4.0  เพื่อให้ยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมท่อสอดคล้องกับข้อมูลซ่อมท่อในระบบแจ้งซ่อม 4.0
อันเป็นการ ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน