กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2565

05 มกราคม 2565


กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2565

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10มอบหมายให้นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร           ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ของ กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ทุกคน ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (SCADA) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  

    การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของ กปภ.ข.10 ในแต่ละด้าน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กปภ. ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน