กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. 2,520 ขวด สนับสนุนโครงการค่ายยุวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#10) จัดโดยสถาบันการสร้างชาติมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. 2,520 ขวด สนับสนุนโครงการค่ายยุวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#10) จัดโดยสถาบันการสร้างชาติมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทย

14 มกราคม 2565


กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. 2,520 ขวด สนับสนุนโครงการค่ายยุวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#10) จัดโดยสถาบันการสร้างชาติมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ผู้แทนจากสถาบันการสร้างชาติโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้าง รุ่นที่ 11" จำนวน 2,520 ขวด (210 โหล) เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการค่ายยุวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#10) ที่รวมพลังเยาวชนจาก 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ แบ่งจัดกิจกรรมใน 4 จังหวัดหลักคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายต่อไป

กปภ.ข.10 ให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนพลังเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่มีสำนึกรักชาติเสมอมา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าวที่มุ่งวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน