กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๒/๒๕๖๕

11 เมษายน 2565


กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๒/๒๕๖๕

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักงาน กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี รวมถึงได้ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM ร่วมกับผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความแออัดและดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมา ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การลดอัตราน้ำสูญเสีย ความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่ส่งจ่ายน้ำประปา ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเป็นไปตามนโยบายของ กปภ. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน