กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2565

29 เมษายน 2565


กองบริหารทั่วไป  กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2565

กองบริหารทั่วไป นำโดย นางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.10 ในการประชุม ผอ.กบร. ได้สื่อสารเรื่องการประกาศเจตจำนงการบริหารงานของ ผอ.กปภ.ข.10 และการร่วมลงนามของผู้บริหารและพนักงานรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ของ กปภ.ข.10, เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ., รวมทั้งการดำเนินงานอื่นๆ ของ กปภ. ได้แก่ การอบรมในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์, การดำเนินโครงการ "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)" ของ กปภ.เขตประจำปี 2565, การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 และการเตรียมความพร้อมการบันทึกลงเวลาทำงานในรูปแบบออนไลน์ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน