กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม/ประมวลจริยธรรม กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม/ประมวลจริยธรรม กปภ.

09 พฤษภาคม 2565


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม/ประมวลจริยธรรม กปภ.

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุรพล ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดประกอบด้วยงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และงานประมวลข้อมูล ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กรค. (SCADA) กปภ.ข.10

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบแนวนโยบายการปฏิบัติงานติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน สื่อสารการประกาศเจตจำนงการบริหารงานของ ผอ.กปภ.ข.10 และร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์สุจริตของการเป็นพนักงานที่ดีของ กปภ. พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม/ประมวลจริยธรรม กปภ. รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน (ITA)  และเตรียมความพร้อมการบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านแอพพลิเคชั่น PWA Smart  Office ทดสอบการติดตั้งใช้งานระบบก่อนใช้จริง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน