กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

        กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นำทีมพนักงานในสังกัดประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ(GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ(SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

       ทั้งนี้ นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงหลักและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) แนวปฏิบัติและมาตรการประหยัดพลังงาน,ได้แก่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ลดการใช้กระดาษ  นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์โดยนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการอบรมเรื่อง "Smart Customer Touchpoint" ที่ให้เข้าใจถึงแนวโน้มการตลาดยุคใหม่  พฤติกรรมของลูกค้าในยุคการสื่อสารผ่าน Social Media การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อความประทับใจทุกจุดสัมผัสการบริการเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผอ.กรจ.กปภ.ข.10 ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ (KM) ของกองระบบจำหน่าย รวมทั้งแนะแนวทางการทำ OPL (One Point Lesson) ของแต่ละงานอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน