กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสำนักตรวจสอบ กปภ. จัดอบรมสัมมนาให้คำปรึกษาการป้องกันทุจริต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสำนักตรวจสอบ กปภ. จัดอบรมสัมมนาให้คำปรึกษาการป้องกันทุจริต

23 มิถุนายน 2565


กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสำนักตรวจสอบ กปภ. จัดอบรมสัมมนาให้คำปรึกษาการป้องกันทุจริต

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ สำนักตรวจสอบ กปภ. จัดอบรมสัมมนาให้คำปรึกษาเรื่อง การป้องกันทุจริตในระบบปฏิบัติงานและสารสนเทศ และการบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน (การบริหารจัดการทรัพย์สิน) นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน และการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กำหนด รวมถึงเพื่อซักซ้อมเป็นแนวทางให้ผู้บริหารดูแลป้องกัน มิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ฯลฯ ผ่านระบบ VDO Conference ในรูปแบบการประชุมดิจิทัล (Digital Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน