การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดอบรม "ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดอบรม "ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ"

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดอบรม "ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ"

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล โดย นางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล โดย มีเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล(ปภ.) จำนวน ๒ ท่าน คือ นายสุรศักดิ์ พิพัฒน์วรสกุล ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ๒ และนายอับดุลฝัตตะฮ์ สะอีด ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)  ทั้งนี้ พนักงาน กปภ.สาขาสตูล ได้รับความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยอย่างดียิ่ง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และวิธีแก้ไข สามารถนำไปใช้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในบริเวณสำนักงานและที่บ้านได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน