การตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

เลื่อนขึ้นข้างบน