ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ กปภ.ข.7-ทพ.001/2557
เรื่อง จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) จำนวน 15 ไร่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) จำนวน 15 ไร่


      1 ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดิน และต้องไม่เป็นนายหน้า
      2      ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้ขายที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา
      3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      4      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. ณ วันที่ยื่นเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
      5      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      6      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
      7      คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
              กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ได้ที่ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารจัดซื้อที่ดิน ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4232-3003 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557


  วันที่นำประกาศเผยแพร่ 06/02/2014 [20:24:42]
  Copyright © by Provincial Waterworks Authority