ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ เลขที่ กปภ.ส.ศก./6/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งาน ซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งาน ซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
ตามรายการดังนี้.-
งาน ซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
          ๒.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ บอกเลิกสัญญา
          ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
        ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
        ๘.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรืองานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ กับหน่วยงานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค หรือเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับกิจการกระปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคที่ กมว.๓/๒๕๕๙ หรือมีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบโรงงานอุตสาหกรรมและต้องมีเอกสารอ้างอิงผลงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และคิดผลงานไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของงบประมาณที่จัดจ้างนี้
          ๙. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป และมีเอกสารรับรองว่ามีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เพื่อร่วมควบคุมงานและรับผิดชอบในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
          ๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ ตรวจสอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ผู้รับจ้างต้องทำรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบ (Inspection Report) โดยใช้เครื่องมือวัด เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือน เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบถ่ายภาพความร้อน เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องตั้งศูนย์เครื่องสูบน้ำแบบไดอัลเกจหรือแบบเลเซอร์ ตัวอย่างแบบฟอร์มดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญา การทดสอบ ตรวจสอบ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นไม่ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ แรงต่ำ(แม่น้ำมูล) แม่ข่าย และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา จ้างตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045611475,045614277 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560