ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ กปภ.ข.7/89/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบประปา (งบทำการ) ประจำปี ๒๕๖๐ กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานปรับปรุงระบบประปา (งบทำการ) ประจำปี ๒๕๖๐ กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม)
                284,000.00 บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย                             
  ๒.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ  ผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  ๔.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  ๕.  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่      -        .
  ๖.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๗.  บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๘.  บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ e – GP  ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๙.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ เวลา น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4232-3003 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560