ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี เลขที่ 2/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตของหน่วยงานบริการศรีเทพ โรงกรองน้ำศรีเทพ,แรงต่ำสระพักน้ำศรีเทพ,แรงต่ำศรีเทพ และแม่ข่ายวิเชียรบุรี แรงต่ำคอเลือก(กปภ.สาขาวิเชียรบุรี)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตของหน่วยงานบริการศรีเทพ โรงกรองน้ำศรีเทพ,แรงต่ำสระพักน้ำศรีเทพ,แรงต่ำศรีเทพ และแม่ข่ายวิเชียรบุรี แรงต่ำคอเลือก(กปภ.สาขาวิเชียรบุรี)
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาค หรือ “กปภ.” โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี มีความประสงค์จะสอบ  ราคาหาผู้รับจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตของหน่วยบริการศรีเทพ โรงกรองน้ำศรีเทพ , แรงต่ำสระพักน้ำศรีเทพ , แรงต่ำศรีเทพ และแม่ข่ายวิเชียรบุรี แรงต่ำคอเลือก (กปภ.สาขาวิเชียรบุรี) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้วงเงินค่าจ้างต่อเดือนๆละ 96,300.- บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 1,155,600.- บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี เลขที่ 101 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี โทร.0-5692-8182 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560