ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน เลขที่ กปภตห6/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตที่มีอัตรากำลังน้อยกว่า 100 ลบ.ม.ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทับคล้อและสถานีจ่ายน้ำวังหลุม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการดูแลระบบผลิตที่มีอัตรากำลังน้อยกว่า 100 ลบ.ม.ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทับคล้อและสถานีจ่ายน้ำวังหลุม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ - ระหว่างเวลา - น. ถึงเวลา - น. ณ - และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา กปภ.ตห.6/2560ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ - ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาสว่นภูมิภาคสาขาตะพานหิน
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน ระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560