ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/6/2561
เรื่อง งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มที่พื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มที่พื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ)


          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง
                  ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                    ส่วนที่  1  ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                    ส่วนที่  2  ข้อเสนอด้านเทคนิค
        1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
              1.1      มีความสามารถตามกฎหมาย
              1.2      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
              1.3      ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
              1.4      ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

              1.5      ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
              1.6      มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                1.7      เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                1.8      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                1.9      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                1.10      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                1.11      ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                  1.12      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                  1.13      ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
              1.14      เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
              1.15      ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
              1.16      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ
              1.17      ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
              1.18      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทงานจดหน่วยและออกใบแจ้งหนี้ กับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ ในวงเงิน
  ไม่น้อยกว่า 48,287,187 (เงินสี่สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ
      2. ข้อเสนอด้านเทคนิครายละเอียดตาม ประกอบด้วย
              2.1 บทสรุปข้อเสนอ
              2.2 วิธีการดำเนินงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน
                  2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ำ
                  2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา(Mobile printer)
  (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้ยื่นข้อเสนอไปทดสอบได้ที่ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ 289 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.
                  2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบำรุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer)
                2.2.4 การจัดส่งข้อมูล
        2.3 การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งจำนวนบุคลากรสนับสนุน
        2.4 แผนการดำเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การสำรวจและแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประเภท   
  ผู้ใช้น้ำรายงานสิ้นวัน รายงานประจำเดือน เป็นต้น)

              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

              กำหนดวันประมูล วันที่31 มกราคม 2561


             
              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.00 บาท   ค่าเอกสาร 8,000.00 บาท ภาษี 560.00 บาท ได้ที่ www.gprocurement.go.th ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-237174 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560