ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาขอนแก่น เลขที่ 9/2561
เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้จังหวัดขอนแก่น(เมืองเก่ากรีนวิลล์) ระยะที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ ถนนการเคหะเอื้ออาทรเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้จังหวัดขอนแก่น(เมืองเก่ากรีนวิลล์) ระยะที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ ถนนการเคหะเอื้ออาทรเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)


  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
        1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
        1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานขอรัฐ
  ไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  1.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อ                  ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่        ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล      นั้นด้วย
  1.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  1.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  1.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอ                ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  1.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

              กำหนดวันประมูล วันที่21 กุมภาพันธ์ 2561


             
              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ระหว่าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4322-8313 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561