ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาลาดยาว เลขที่ 2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาลาดยาว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ KINGKONG
2. เก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงานระดับ 7- 9
3. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. เก้าอี้แบบมีแขนพักระดับ 1-3 
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA ยี่ห้อ SYDOME รุ่น W&S 800I
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA ยี่ห้อ SYDOME รุ่น W&S 800I
7. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA ยี่ห้อ SYDOME รุ่น W&S 800I
8. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1KVA  ยี่ห้อ SYDOME รุ่น Exterme 1000
9. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประปาลาดยาว
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ สำนักงานประปาลาดยาว ระหว่าง วันที่ - ถึง วันที่ - ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา - น. ถึง - น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาลาดยาว ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561