ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา เลขที่ 2/2561
เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.อู่จี้ อู่ใช้ (โครงการหมู่บ้านเดอะการ์เด้นวิลล่า 5) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.อู่จี้ อู่ใช้ (โครงการหมู่บ้านเดอะการ์เด้นวิลล่า 5) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


  1.มีความสามารถตามกฎหมาย
  2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  5.ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกขา
  7.เป็นนิติบุคคละผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดังกล่าว
  8.ไม่เป้นผุ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
  9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่นยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราตาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
  10.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
  11.ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรีบรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  12. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
  13. 13.ผุ้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
  14. ผุ้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างเหมาดังกล่าว ซึ่งป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

              กำหนดวันประมูล วันที่22 กุมภาพันธ์ 2561


             
              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 214.00 บาท   ค่าเอกสาร 200.00 บาท ภาษี 14.00 บาท ได้ที่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ระหว่าง วันที่ 14 ก.พ.2561 ถึง วันที่ 21 ก.พ.2561 ระว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561