ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ -
เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน


  ราคากลาง  243,00.-บาท
              ในวันที่ เวลา น. ถึง น. ได้ที่ -

              กำหนดวันประมูล วันที่22 มีนาคม 2561


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ - ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา -

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561