การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยประชาคมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยประชาคมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
บ้านแสนตอ ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี    วันศุกร์ที่...

การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลตำบลหาดท่าเสาจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น กรณี กปภ.ขอใช้และขอถอน

การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลตำบลหาดท่าเสาจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น กรณี กปภ.ขอใช้และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา   วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การปร...

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟัง

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ำประปา   การประปาส่วนภูมิภาคเขต...

กปภ. สาขาหล่มสักและชลประทาน จ.เพชรบูรณ์ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนในพื้นที่

กปภ. สาขาหล่มสักและชลประทาน จ.เพชรบูรณ์ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนในพื้นที่
กรณีโครงการขยายระบบประปา เพชรบูรณ์-หล่มสัก   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก โดยนายธีระวัฒน์...

กปภ.จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”

กปภ.จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”
กปภ. จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”...

กปภ. จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”

กปภ. จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”
กปภ. จัดประชุมประชาคมขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเขาน้อยสาธารณประโยชน์”...

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน