กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

                   นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการคลองกะทะ ซึ่งเป็นหน่วยบริการลูกข่ายแห่งใหม่ของ กปภ.สาขาภูเก็ตตั้งอยู่บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.ฉลอง และบริเวณใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำการใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ หน่วยบริการคลองกะทะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เลื่อนขึ้นข้างบน