เงื่อนไขการใช้น้ำประปาแนบท้ายสัญญาการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค


 ข้อ 1.

 •   ในเงื่อนไขนี้
     "ผู้ใช้น้ำ" หมายถึง บุคคลที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับการประปาส่วนภูมิภาค
     "การงดจ่ายน้ำ" หมายถึง การที่ประปาส่วนภูมิภาค งดจัดส่งหรือจำหน่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ ผู้ใช้น้ำจะไม่สามารถใช้น้ำได้ต่อไป
     "มาตรวัดน้ำ" หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำ
     "เครื่องกั้นน้ำ" หมายถึง ประตูน้ำที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ำ ซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ
     "ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ" หมายถึง สถานที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ
     "ท่อภายใน" หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำหรืออาคารของผู้ใช้น้ำ
     "ท่อภายนอก" หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ
     "ค่าบริการทั่วไป" หมายถึง ค่าบริการในการบำรุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอุปกรณ์หรือท่อภายนอก

 ข้อ 2.

 •   การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งการกำหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิทธิ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ ผู้ใช้น้ำหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทำมิได้
    กรณีติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำแล้ว ภายหลังตรวจพบว่า มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้นั้นมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถวัดจำนวนหน่วยน้ำที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้แล้วได้

 ข้อ 3.

 •   ผู้ใช้น้ำจะไม่ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำ เครื่องกั้นน้ำ หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด

 ข้อ 4.

 •   บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ำเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำภายนอกมาตรวัดน้ำรวมทั้งมาตรวัดน้ำ เมื่อได้ทำการติดตั้งไว้แล้วเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค

 ข้อ 5.

 •    ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ใช้น้ำยินยอมให้พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน อาคาร หรือบริเวณสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ำ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ หรือ ท่ออุปกรณ์ในการ ส่งน้ำ ระหว่าง เวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก พร้อมทั้งให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของพนักงานดังกล่าว ตามควร แก่กรณี
     การปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคตามวรรคแรกต้องแสดง บัตรประจำตัว พนักงานเพื่อตรวจสอบ

 ข้อ 6.

 •   กรณีที่ปรากฏว่าลวดหรือวัสดุใด ๆ ที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้ำ และ/หรือเครื่องกั้นน้ำ รวมทั้งมาตรวัดน้ำเกิดแตกขาด ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม ผู้ใช้น้ำจะแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน เพื่อซ่อมแซม แก้ไข
    ถ้าปรากฏว่าความชำรุดเสียหายหรือสูญหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้น้ำเอง ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์อันอาจจะเกิดแก่การประปาส่วนภูมิภาค

 ข้อ 7.

 •   จำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปเกิดขึ้นภายในมาตรวัดน้ำเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะท่อชำรุดหรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้น้ำยินยอมชำระค่าน้ำ ตามจำนวนที่ได้ใช้ หรือ สูญเสียสิ้นเปลืองไปตามตัวเลขที่อ่านได้หรือคำนวณได้จากมาตรวัดน้ำ

 ข้อ 8.

 •   กรณีที่มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายหรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถทำให้ทราบจำนวนน้ำที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ ผู้ใช้น้ำยินยอมให้คิดจำนวนน้ำตามที่ได้ใช้หรือสูญเสียไป โดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจำนวนน้ำที่ได้ใช้ในเดือนที่ผ่านมา

 ข้อ 9.

 •   ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบริการอื่น ๆ และค่าเสียหาย ตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติของการประปาส่วนภูมิภาค หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการงดจ่ายน้ำ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

 ข้อ 10.

 •   ผู้ใช้น้ำที่ถูกงดจ่ายน้ำเพราะไม่ชำระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ภายหลังแสดงความจำนงขอใช้น้ำตามเดิมอีก ต้องชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้
     (1) ถ้าผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคงดจ่ายน้ำแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้น้ำตามเดิม โดยผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด
     (2) ถ้าผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคงดจ่ายน้ำแล้ว ผู้ใช้น้ำจะต้องยื่น คำขอใช้น้ำและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา เช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่

 ข้อ 11.

 •   เมื่อผู้ใช้น้ำได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนา โดยมิได้แจ้งเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ำอยู่ต่อไปหรือ โอนสิทธิการใช้น้ำให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญา การใช้น้ำ ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รื้อถอนอาคาร หรือย้ายออกไปจากภูมิลำเนา ให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ำ หรือโอนกรรมสิทธิการใช้ให้แก่บุคคลอื่น

 ข้อ 12.

 •   ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้องขอและชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว แต่ปฏิเสธที่จะให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธิ์การใช้น้ำ และการประปาส่วนภูมิภาคจะคืนค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งประปาให้โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้

 ข้อ 13.

 •   ถ้าผู้ใช้น้ำสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจำนวนน้ำคลาดเคลื่อน จะขอให้การประปาส่วนภูมิภาคทำการตรวจสอบก็ได้ได้ยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริง การประปาส่วนภูมิภาคจะคิดจำนวนน้ำที่ใช้ไปตามข้อ 8 แต่ถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามาตรวัดน้ำอยู่ใน สภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

 ข้อ 14.

 •   ผู้ขอใช้น้ำจะขอให้การประปาส่วนภูมิภาคติดตั้งท่อดับเพลิงภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ำก็ได้ โดยผู้ขอจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งตามอัตราที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดและต้องใช้ เฉพาะกรณีเกิดเพลิงไหม้เท่านั้น ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจะได้ตีตราผนึกไว้
 •   หากผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะทำการทดลองท่อดับเพลิงนั้นเป็นครั้งคราว ต้องแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน โดยเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณน้ำที่คำนวณได้จากท่อดับเพลิงนั้น
 •   หากตราผนึกหรือลวดที่ใช้รอยตราผนึกแตกขาดชำรุดเสียหายโดยการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่การใช้ น้ำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้ใช้น้ำต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

 ข้อ 15.

 •   ผู้ใช้น้ำจะไม่ใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคหรือ จากท่อภายใน กรณีที่ผู้ใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล ฯลฯผู้ใช้น้ำจะต้องต่อท่อแยก ไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคและท่อภายใน หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิเสธตามความในสองวรรคแรก การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิงดจ่ายน้ำและผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

 ข้อ 16.

 •   ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ปลูกต้นไม้หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกับการประปาส่วนภูมิภาค หากผู้ใช้น้ำกระทำการตามวรรคแรกโดยมิได้ทำความตกลงกับการประปาส่วนภูมิภาคผู้ใช้น้ำยินยอมให้ การประปาส่วนภูมิภาคทำการรื้อถอนมาตรวัดน้ำ ท่ออุปกรณ์หรือกระทำใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายและผู้ใช้น้ำยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น

 ข้อ 17.

 •   กรณีผู้ใช้น้ำถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้น ประสงค์จะได้รับสิทธิในการใช้น้ำต่อไป ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อทำการโอนสิทธิการใช้น้ำภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำถึงแก่กรรมมิฉะนั้นการประปาส่วนภูมิภาคจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้น้ำ และการประปาส่วนภูมิภาค จะงดการจ่ายน้ำหรือโอนสิทธิการใช้น้ำให้แก่ผู้อื่น
     ในกรณีเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร อันเนื่องจากการซื้อขาย การเช่า หรือการทำนิติกรรมใดๆ โดยที่คู่กรณี มิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำ หรือเงินประกันการใช้น้ำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิ หรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครองบ้าน หรืออาคาร ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้าน หรืออาคารใหม่ จึงมีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ำ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว หรือการประปาส่วนภูมิภาคได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำที่ค้างชำระจนหมดสิ้นแล้ว

 ข้อ 18.

 •   กรณีการติดตั้งประปาให้กับผู้ขอใช้น้ำมีทะเบียนบ้านชั่วคราว เพราะสร้างบ้านเรือน อาคาร ในที่ดินของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีหน้าที่ดูแลที่ดินที่บ้านเรือน อาคารนั้นตั้งอยู่ หากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ แจ้งไม่ให้ใช้พื้นที่อีกต่อไป ถือว่าสิทธิการใช้น้ำเป็นอันระงับไป
เลื่อนขึ้นข้างบน