คณะผู้บริหาร กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

คณะผู้บริหาร กปภ.

ผู้บริหารระดับสูง กปภ.
PWA Headquarters Executive


ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Governor


รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
Mr. Nopparat Methawikunchai

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governorรองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายเธียรชัย ประมูลมาก
Mr.Thienchai Pramoonmark

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )

รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Technical Affairs)

นางสาวประภา พวงแก้ว
Miss.Prapa Poungkeaw

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)

รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
Mr.Somchai Montburinont

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)

รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
รักษาการในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย
Miss Tassanee Saetia

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รักษาการในตำเเหน่งรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Acting in position Deputy Governor (Operation 4)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
Miss.Suwimol Padoungtanamongkol

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)


รูปรองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและ สื่อสารองค์กร)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpienpol

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Assistant Governor (Finance)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
Mr.Niwat Satitkanchana

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รักษาการในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Acting in position Assistant Governor (Administration1)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
Mr.Voravuth Paosila

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)
รักษาการในตำเเหน่งฝ่ายอำนวยการ อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
Mr.Vutinun Pothongnark

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)

รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
Mr.Pisit Hongvanishkul

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 (Directors of Regional Offices)


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
Mr.Surachai Cheapaeng

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2

นายประกอบ พิทยาภรณ์
Mr.Prakob Pittayaporn

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
Director Regional Office 2
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10 อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3

นายจักรพงศ์ คำจันทร์
Mr.Chakrapong Kamchan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
Director Regional Office 3

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4

นายบุญยก คงกิจ
Mr.Bunyok Konggij

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
Director Regional Office 4

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5

นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
Director Regional Office 5

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6

นายเสริม หึกขุนทด
Mr.Serm Huekkhuntod

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
Director Regional Office 6

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7

นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย
Miss Tassanee Saetia

รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
Acting in position Director Regional Office 7

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
Mr.Sarid Asaneejarugjit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
Director Regional Office 8

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
Mr.Luckchai Patanacharoen

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
Director Regional Office 9

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10

นายประกอบ พิทยาภรณ์
Mr.Prakob Pittayaporn

รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
Acting in position Director Regional Office 10ผู้บริหารระดับฝ่าย (Division Directors)
ผู้จัดการ กปภ.สาขา (Managers of Regional Offices)


เลื่อนขึ้นข้างบน