คณะผู้บริหาร กปภ.

ผู้บริหารระดับสูง กปภ. PWA Headquarters Executive

รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) <br> รักษาการแทน <br> ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายจักรพงศ์ คำจันทร์
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
0 2551 8521

รองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) นายสุทัศน์ นุชปาน
นายสุทัศน์ นุชปาน
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
โทร. 0 2551 8400-2
รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
โทร. 0 2551 8256-7
รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
โทร. 0 2551 8235-6 / 8279
รูปรองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร) นายศรายุธ แก้วสินธุ์
นายศรายุธ แก้วสินธุ์
รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)
โทร. 0 2551 8509 / 8441
รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
โทร. 0 2551 8513-4
รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายจักรพงศ์ คำจันทร์
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
โทร. 0 2551 8472
รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
โทร. 0 2551 8518-9
รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
โทร. 0 2551 8568 / 8442-3
รูปรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายอัษฎา ชูสิน
นายอัษฎา ชูสิน
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
โทร. 0 2551 8536-7

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) นางเสาวภา สมุทรถา
นางเสาวภา สมุทรถา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน)
โทร. 0 2551 8452-4
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
โทร. 0 2551 8275 / 8291
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ) นางสาวชมนาถ พรสมผล
นางสาวชมนาถ พรสมผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)
โทร. 0 2551 8884-5
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ควบคุมน้ำสูญเสีย) นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอนุชา ศิริบวรเดช
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ควบคุมน้ำสูญเสีย)
โทร. 0 2551 8408
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) นายอดุลย์ แสงทอง
นายอดุลย์ แสงทอง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
โทร. 0 2551 7408 / 8408-9
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย
นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
โทร. 0 2551 8281
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท์
นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
โทร. 0 2551 8456-8
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) นายปกิต ภาคธรรม
นายปกิต ภาคธรรม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
โทร. 0 2551 8447
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) นายนิธิศ ทองสอาด
นายนิธิศ ทองสอาด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
โทร. 0 2551 7404 / 8404-6
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) นายธนกร ศิลปะรายะ
นายธนกร ศิลปะรายะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
โทร. 0 2551 8451 / 8412-3

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 (Directors of Regional Offices)


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1 นายสิงหชัย อินทพิชัย
นายสิงหชัย อินทพิชัย
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
โทร. 0 3827 5818-9 ต่อ 202
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์
นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
โทร. 0 3635 1930
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3 นายสมศักดิ์ วินิจกุล
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
โทร. 0 3220 0783 ต่อ 101
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 นายวิทยา สามสุวรรณ
นายวิทยา สามสุวรรณ
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
โทร. 0 7720 0821
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5 นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายประทีป กุศลวัฒนะ
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
โทร. 0 7431 1245
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6 นายสมพร นันตะ
นายสมพร นันตะ
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
โทร. 0 4324 2453 /0 4323 6114 ต่อ 10
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
โทร. 0 4232 3005
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 นายพงศกร ปุญญวัศพล
นายพงศกร ปุญญวัศพล
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
โทร. 0 4531 2995
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9 นายวิธร มาเอียด
นายวิธร มาเอียด
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
โทร. 0 5334 3800
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10 นายพิชัย ดิษาภิรมย์
นายพิชัย ดิษาภิรมย์
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
โทร. 0 5625 5815 ต่อ 701
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567ผู้บริหารระดับฝ่าย (Division Directors)
ผู้จัดการ กปภ.สาขา (Managers of Regional Offices)


เลื่อนขึ้นข้างบน