คณะผู้บริหาร กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.

ผู้บริหารระดับสูง กปภ.
PWA Headquarters Executive


ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Governor


รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
Mr. Nopparat Maythaveekulchai

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governorรองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )

รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Technical Affairs)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)

รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)
รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 1) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)
รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 1) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายบุญยก คงกิจ
Mr.Bunyok Konggij

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)


รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและ สื่อสารองค์กร)

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
Mrs.Worajan Daychasasawat

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
Assistant Governor(Finance)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Assistant Governor (Administration1)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)

รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 (Directors of Regional Offices)


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
Mr.Surachai Cheapaeng

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
JLT.Prajak Jitrepit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
Director Regional Office 2

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
Director Regional Office 3

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4

นายเสริม หึกขุนทด
Mr.Serm Huekkhuntod

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
Director Regional Office 4

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
Mr.Sarid Asaneejarugjit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
Director Regional Office 5

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6

นายจักรพงศ์ คำจันทร์
Mr.Chakrapong Kamchan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
Director Regional Office 6

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7

นายประกอบ พิทยาภรณ์
Mr.Prakob Pittayaporn

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
Director Regional Office 7

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
Mr.Jeerasak Ngeyvijit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
Director Regional Office 8

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
Mr.Luckchai Patanacharoen

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
Director Regional Office 9

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10

นายจำเนียร เมืองจันทร์
Mr.Chamnian Muangchan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
Director Regional Office 10ผู้บริหารระดับฝ่าย (Division Directors)
ผู้จัดการ กปภ.สาขา (Managers of Regional Offices)


เลื่อนขึ้นข้างบน