คณะผู้บริหาร กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.

ผู้บริหารระดับสูง กปภ.
PWA Headquarters Executive


ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Governor


รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting Governor

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8520รองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
Mr.Surachai Cheapaeng

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8536-7

รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Technical Affairs)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8257

รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8536-7

รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8508-9

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
Mr.Luckchai Patanacharoen

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8401

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8518-9

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8401

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8513-5

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายบุญยก คงกิจ
Mr.Bunyok Konggij

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8408-9ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)


ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

นายสุทัศน์ นุชปาน
Mr.Suthat Nutpan

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8275

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
Mrs.Worajan Daychasasawat

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
Assistant Governor(Finance)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8281

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายเสริม หึกขุนทด
Mr.Serm Huekkhuntod

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8884-5

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Assistant Governor (Administration1)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-551-8451-2

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8412

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
Mr.Sarawut Aiamsongkram

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)

รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8457

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
Mr.Somsak Winitkul

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8472

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2551-8404ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 (Directors of Regional Offices)


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-3553

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
JLT.Prajak Jitrepit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
Director Regional Office 2

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3635-1930

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
Director Regional Office 3

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3220-0783

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4

นายประทีป กุศลวัฒนะ
Mr.Pratip Kusulwattana

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
Director Regional Office 4

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7720-0821

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
Mr.Sarid Asaneejarugjit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
Director Regional Office 5

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6

นายจักรพงศ์ คำจันทร์
Mr.Chakrapong Kamchan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
Director Regional Office 6

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4324-2253

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7

นายประกอบ พิทยาภรณ์
Mr.Prakob Pittayaporn

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
Director Regional Office 7

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4232-3005

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
Mr.Jeerasak Ngeyvijit

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
Director Regional Office 8

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4531-2995

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
Mrs.Saowaros Khongtaweesak

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
Director Regional Office 9

เบอร์โทรศัพท์ :0-5334-3800

รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10

นายจำเนียร เมืองจันทร์
Mr.Chamnian Muangchan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
Director Regional Office 10

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5625-5814ผู้บริหารระดับฝ่าย (Division Directors)
ผู้จัดการ กปภ.สาขา (Managers of Regional Offices)


เลื่อนขึ้นข้างบน