ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

21 มิถุนายน 2561

กปภ.เป็นปลื้ม อปท.ชมเชยการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องระบบการผลิตน้ำประปา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งในเขตบริการ และนอกพื้นที่บริการได้เข้าถึงการบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ในการนี้ มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระหว่างเทศบาลตำบลจุมจัง, เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่, อบต.แจนแลน และกปภ.สาขากุฉินารายณ์

กปภ.เป็นปลื้ม อปท.ชมเชยการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องระบบการผลิตน้ำประปา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งในเขตบริการ และนอกพื้นที่บริการได้เข้าถึงการบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ในการนี้ มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระหว่างเทศบาลตำบลจุมจัง, เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่, อบต.แจนแลน และกปภ.สาขากุฉินารายณ์

21 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน โครงการ”หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ" (อำเภอเคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่8) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน โครงการ”หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ" (อำเภอเคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่8) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน