คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา

บริการ ดาวน์โหลด

การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว

การขอติดตั้งประปาแบบถาวร

การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ (กรณีฝากมาตรวัดน้ำ)

การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา

การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา

การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ

การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร

การขอเปิดจ่ายน้ำประปา (ถูกตัดมาตร)

การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

การชำระเงินค่าน้ำประปา

การฝากมาตรวัดน้ำ

การยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด

การโอนสิทธิการใช้น้ำประปา

ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว

เลื่อนขึ้นข้างบน