ประกาศเจตนารมณ์คณะกรรมการ กปภ.

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายเผ่าภัค ศิริสุข กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลอากาศตรี นิพนธ์ โพธิ์เจริญ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายปริญญา แสงสุวรรณ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
เลื่อนขึ้นข้างบน