นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายการควบคุมภายในของ กปภ.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

นโยบายการบริหารงาน กปภ. 4 ด้าน ปี 2561-2563

นโยบายเด่น ปีงบประมาณ 2561

นโยบาย 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map)

เลื่อนขึ้นข้างบน