นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายเด่น ปีงบประมาณ 2561

นโยบาย 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map)

เลื่อนขึ้นข้างบน