คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ.
Ethics Committee and Morals Of Provincial Waterworks Authority

ประธานกรรมการ

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) <br> รักษาการในตำแหน่ง <br> รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร) นายศรายุธ แก้วสินธุ์
นายศรายุธ แก้วสินธุ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)
โทร. 0 2551 8509 / 8441

กรรมการ

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) นางเสาวภา สมุทรถา
นางเสาวภา สมุทรถา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน)
โทร. 0 2551 8452-4
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
โทร. 0 2551 8275 / 8291
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) นายนิธิศ ทองสอาด
นายนิธิศ ทองสอาด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
โทร. 0 2551 7404 / 8404-6
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) นายธนกร ศิลปะรายะ
นายธนกร ศิลปะรายะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
โทร. 0 2551 8451 / 8412-3
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) นายศรายุธ แก้วสินธุ์
นายศรายุธ แก้วสินธุ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
โทร. 0 2551 8281
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ) นางสาวชมนาถ พรสมผล
นางสาวชมนาถ พรสมผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)
โทร. 0 2551 8884-5
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1 นายวิทยา สามสุวรรณ
นายวิทยา สามสุวรรณ
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
โทร. 0 3827 5818-9 ต่อ 202
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) <br> รักษาการในตำแหน่ง <br> ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม นายนิธิศ ทองสอาด
นายนิธิศ ทองสอาด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม
โทร. 0 2551 8577
รูปรักษาการในตำแหน่ง <br> ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นายสมพล พงษ์สวัสดิ์
นายสมพล พงษ์สวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
โทร. 0 2551 8267
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) <br> รักษาการในตำแหน่ง <br> ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายธนกร ศิลปะรายะ
นายธนกร ศิลปะรายะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0 2551 8220-1
รูปผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นางวาสนา เล็บสิงห์
นางวาสนา เล็บสิงห์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอนุชา ศิริบวรเดช
ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.
โทร. 0 5200 1349
รูปผู้อำนวยการกองวินัย นายพงศ์สวัสดิ์ อมรศักดานันท์
นายพงศ์สวัสดิ์ อมรศักดานันท์
ผู้อำนวยการกองวินัย

กรรมการและเลขานุการ

รูปผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
โทร. 0 2551 8899

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง


คำสั่งแต่งตั้ง
เลื่อนขึ้นข้างบน