คณะกรรมการและอนุกรรมการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

 • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการอิสระ
 • คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ
 • คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
 • คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ
 • คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ
เลื่อนขึ้นข้างบน