ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)
Division Directors (Headquarter)

สายงาน(ผู้ว่าการ) - Chain of Command (Governor)

รูปสำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน นางชุตินันท์ กิจกอบชัย
นางชุตินันท์ กิจกอบชัย
สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน
โทร. 0 2551 8523-5
รูปสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ นายธงชัย ระยะกุญชร
นายธงชัย ระยะกุญชร
สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2551 8255 / 8276-7
รูปสำนักดิจิทัลและพัฒนาสารสนเทศ นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์
นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์
สำนักดิจิทัลและพัฒนาสารสนเทศ
โทร. 0 2551 8780
รูปสำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
สำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล
โทร. 0 2551 7750
รูปสำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน นายประจักษ์ สังฆธรรม
นายประจักษ์ สังฆธรรม
สำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
โทร. 0 2551 8940 / 8938
รูปสำนักตรวจสอบกระบวนการหลัก นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
สำนักตรวจสอบกระบวนการหลัก
โทร. 0 2551 8705-6
รูปสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย นายภักดี คำแดง
นายภักดี คำแดง
สำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
โทร. 0 2551 8505

สายงาน(รองผู้ว่าการ แผนยุทธศาสตร์) - Chain of Command (Deputy Governor -Plan Strategy)

รูปผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร
นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
โทร. 0 2551 8320-1
รูปผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ นายไชยพัฒน์ ยุติมิตร
นายไชยพัฒน์ ยุติมิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
โทร. 0 2551 8333 / 8337
รูปผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง นางขนิษฐา เสือทิม
นางขนิษฐา เสือทิม
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
โทร. 0 2551 8307-1
รูปผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร นางชุติมน ประมูลมาก
นางชุติมน ประมูลมาก
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
โทร. 0 2551 8876 / 8314

สายงาน(รองผู้ว่าการ การเงิน) - Chain of Command (Deputy Governor - Finance)

รูปผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
โทร. 0 2551 8172-3
รูปผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นางชนันพร แหลมทอง
นางชนันพร แหลมทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร. 0 2551 8154 / 8560

สายงาน (รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)) - Chain of Command (Deputy Governor - Human Resources and Organization Development)

รูปผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร นางสาวสุนิสา ฉิมพลี
นางสาวสุนิสา ฉิมพลี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
โทร. 0 2551 8915
รูปผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นางวาสนา เล็บสิงห์
นางวาสนา เล็บสิงห์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2551 8823
รูปผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว
นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0 2551 8220-1
รูปผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง
นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
โทร. 0 2551 8267
รูปผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม นางวาสนา วัฒนกูล
นางวาสนา วัฒนกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม
โทร. 0 2551 8577

สายงาน(รองผู้ว่าการ วิชาการ) - Chain of Command (Deputy Governor - Technical Affairs)

รูปผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์
นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
โทร. 0 2551 8369
รูปผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง นายชัยยันต์  ต้นเงิน
นายชัยยันต์ ต้นเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
โทร. 0 2551 8460
รูปผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ นางสาวธิติมา พลพินิจ
นางสาวธิติมา พลพินิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ
โทร. 0 2551 8822
รูปผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ นายเจษฎา ชูชาญ
นายเจษฎา ชูชาญ
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

เลื่อนขึ้นข้างบน