กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร.

กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร.

             การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้แน่นแฟ้นเกื้อกูลกัน

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง)ประจำปี 2561 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยจับคู่กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่ง กปภ. มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วย กปภ. และ อจน. มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีภารกิจบางส่วนที่ต้องอาศัยพลังของทั้งสองหน่วยงานในการผลักดัน เช่น การสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำที่ผ่านการใช้แล้วหรือน้ำเสียอย่างเหมาะสมเพื่อให้น้ำกลับมาหมุนเวียนในสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ กปภ. และ อจน. จะร่วมกันกำหนดแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน 6 ด้าน ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน โดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

           นายชีระ วงศบูรณะ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการ อจน.กล่าวเพิ่มเติมว่า อจน. รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับ กปภ. ในฐานะที่ กปภ. เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านต้นน้ำ คือ การให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน และ อจน. เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านปลายน้ำ คือ การบริหารจัดการน้ำเสียจากอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น อจน. จึงมั่นใจว่าความร่วมมือ      ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งประชาชนและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานอย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน