กปภ.เกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

กปภ.เกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 และพนักงานของโรงแรมคามาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) หลังตรวจสอบระบบประปาภายในให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีไม่มีท่อแตกรั่ว พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำให้กับทั้ง 2 หน่วยงาน

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าเกาะสมุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทำรายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยว รวมทั้งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคมากขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้ กปภ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย เพื่อส่งจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกาะสมุย นอกเหนือจากเป็นการช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับประเทศในระยะยาวแล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใช้น้ำทุก ๆ คน สำหรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) ซึ่ง กปภ. ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยหวังผลเพื่อสร้างหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลต่อส่วนรวมให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปยาวนานและไม่ขาดแคลน ล่าสุด กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 และพนักงานของโรงแรมคามาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกภายใต้พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวัน แนะนำการเลือกใช้ท่อประปาที่เหมาะสมกับการใช้งานและอุปกรณ์ประหยัดน้ำต่าง ๆ รวมถึงการสาธิตขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์ทั้งคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจในทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกับสอบถามข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอีกด้วย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. อยากให้ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการประหยัดน้ำ ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพียงคนละเล็กน้อยก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ไปยาวนานขึ้นได้

เลื่อนขึ้นข้างบน