กปภ.ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

กปภ.ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาขอนแก่น นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานของ กปภ. ให้กับ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น   เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

             นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้บริการน้ำประปาในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 2 หน่วยงาน คือ กปภ. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประสานงานใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลา จากข่าวล่าสุดมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ว่ามีปัญหาด้านน้ำประปาไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ ทำให้ อบต.บ้านโนน ประสานขอความช่วยเหลือมายัง กปภ.สาขาขอนแก่น ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดย กปภ.สาขาขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำด้านระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา พร้อมทั้งให้ทีมช่างตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้คำแนะนำระบบการระบายตะกอนอย่างถูกวิธี ตลอดจนทีมนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำดิบจากแหล่งน้ำมาตรวจหาสารปนเปื้อนซึ่งไม่พบสารที่เป็นอันตรายส่วนในระยะยาว กปภ.สาขาขอนแก่น จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและออกแบบระบบประปา อบรมความรู้เรื่องการเติมสารเคมี การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการจัดทำแผนระบายตะกอนตามมาตรฐานคู่มือการผลิตน้ำประปาของ กปภ. เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานต่อไป         

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต" ร่วมกับกรมอนามัย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2561 ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปาและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. โดยมีกรมอนามัยร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และระยะที่ 2 ปี 2562 เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแก่ อบต. รอบรั้วที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและ  สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความสนใจสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน