กปภ. จับตาสถานการณ์ฝน มั่นใจพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จับตาสถานการณ์ฝน มั่นใจพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง

กปภ. จับตาสถานการณ์ฝน มั่นใจพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ ซักซ้อมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างใกล้ชิด มั่นใจสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง แนะประชาชนควรสำรองน้ำสำหรับกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2561

                  นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปภ. ทุกสาขา มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา  โดยเรื่องแรกที่ กปภ. ให้ความสำคัญ คือ การผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง กปภ. ทุกสาขาต้องสำรวจและป้องกันไม่ให้สถานีผลิตจ่ายน้ำประปาได้รับผลกระทบหากเกิดอุทกภัย ต้องผลิตน้ำประปาให้เต็มถังเก็บน้ำตลอดเวลาเพื่อพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพร้อมจ่ายให้แก่รถบรรทุกน้ำนำไปช่วยผู้ประสบภัย  เมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ. ควบคู่กับ การติดตามสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย กปภ. ทุกสาขา ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งในแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาไม่ให้มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่มาพร้อมกับน้ำท่วม และสถานการณ์น้ำในประเทศร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ตลอดจน การควบคุมคุณภาพน้ำประปา โดยต้องมีการตรวจสอบดูแลมาตรฐานระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ซึ่ง กปภ. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster)ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ทั่วประเทศ

                 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยทุกปี ทำให้ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานีผลิตจ่ายน้ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำและมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ให้บริการ นำประสบการณ์การรับมือปัญหาอุทกภัยมาประเมินจุดเสี่ยงพร้อมทั้งวางแผนรับมือปัญหาได้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662 

เลื่อนขึ้นข้างบน