กปภ. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่

กปภ. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา โครงการปรับปรุงขยายกปภ.สาขาคลองใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ด้วยงบลงทุนกว่า 158 ล้านบาท รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมชูอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน แหล่งน้ำดิบแห่งใหม่แก้ปัญหาขาดแคลน  น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเป็นธุรกิจภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก   ซึ่งการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งยังมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน กปภ.ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการอันจะส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนความพร้อมด้านสาธารณูปโภคตามโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล กปภ.จึงได้เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาคลองใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 งบลงทุนกว่า 158 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแล้วอย่างเต็มประสิทธิภาพจากกำลังการผลิตน้ำเดิม 150 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 350 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางท่อขยายเขตการให้บริการในชุมชนใกล้เคียง ครอบคลุมในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลหาดเล็กอบต.คลองใหญ่ อบต.แหลมกลัด (หมู่ 5 บ้านสะพานหิน หมู่ 6 บ้านคลองสน หมู่ 9 บ้านคลองกวาง - คลองม่วง) และ อบต.ไม้รูด (หมู่ 3 บ้านห้วงโสม หมู่ 5 บ้านห้วงบอน) ขยายพื้นที่บริการเพิ่ม 42 กม. รองรับความต้องการ ใช้น้ำของประชาชนกว่า 31,439 คน ในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ กปภ. ยังได้รับการสนับสนุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน กรมชลประทาน ซึ่งมีความจุถึง 20 ล้าน ลบ.ม.ถือเป็นแหล่งน้ำดิบแห่งใหม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ กปภ. จะมีแหล่งน้ำดิบใหม่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save water , You make it :ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน