กปภ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท

กปภ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรฐานการวางท่อในเขตทางหลวงชนบท หวังลดผลกระทบด้านการรื้อย้ายท่อและระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องทันเวลากับโครงการก่อสร้างถนน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการประปานครหลวง (กปน.) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านการรื้อย้ายแนวท่อประปาระหว่างการก่อสร้างถนน อันส่งผลกระทบต่องบประมาณ ระยะเวลา และความไม่สะดวกของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ตกลงประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการงานด้านการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทร่วมกัน โดย กปภ. ได้เชิญผู้บริหารและผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทและการประปานครหลวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "งานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท" ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2204 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง  ร่วมกำหนดแนวทางการขออนุญาตและการควบคุมงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท การจัดซื้อจัดจ้างรื้อย้ายแนวท่อประปาให้สอดคล้องและทันเวลากับโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรฐานด้านการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทร่วมกัน อีกทั้งจะร่วมกันสนับสนุนด้านการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลรองรับภารกิจหลักของทั้ง 3 หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นที่สำคัญ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบในการปฏิบัติงานในทุกช่วงเวลาของงานก่อสร้างรองรับการขยายตัวของชุมชนและพัฒนาสาธารณูปโภคในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานในระหว่างดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและการวางท่อประปาในพื้นที่กรมทางหลวงชนบทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบทครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงและการวางท่อประปา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน