กปภ. เฮ “โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า : DSM”ได้ผลเกินคาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เฮ “โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า : DSM”ได้ผลเกินคาด


กปภ. เฮ “โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า : DSM”ได้ผลเกินคาด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management หรือ DSM)ปีที่ 3โดยกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
การใช้น้ำมาก จำนวน 20 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยผลสรุปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการพบว่า
มีหน่วยงานที่สามารถประหยัดการใช้น้ำได้สูงสุดถึงร้อยละ 84.19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ทุกคนต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน การทำให้มีน้ำใช้ไปได้อย่างยืนยาวและไม่ขาดแคลนจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วนในการใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด กปภ. จึงจัดโครงการ
การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้น โดยในปี 2561 ได้จัดโครงการภายใต้ชื่อ DSM Best Practice โดยการขยายพื้นที่ดำเนินการเพื่อทำการศึกษาBest Practice DSM เพื่อทำให้วิธีการประหยัดน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สำรวจอุปกรณ์ท่อประปาภายใน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำและมีการเก็บข้อมูลสถิติก่อน-หลังดำเนินกิจกรรม ผ่านการสร้างต้นแบบการประหยัดน้ำจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้น้ำมาก โดยในปี 2561 มีหน่วยงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศผลสรุปการดำเนินงานของโครงการปรากฏว่าหน่วยงานสามารถประหยัดการใช้น้ำได้รวม10,588 ลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม233,334 บาท นอกจากนี้ กปภ. ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานทั้ง 20 แห่ง นำไปปรับใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลความสำเร็จนี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนนำวิธีการประหยัดน้ำ
และหลักการ 3Rได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) ไปใช้ในชีวิตประจำวันและหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่มีท่อแตกชำรุด
อันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปได้อีกยาวนาน

เลื่อนขึ้นข้างบน