กปภ. ส่งรถบรรทุกออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนจากภาวะฝนทิ้งช่วง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ส่งรถบรรทุกออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนจากภาวะฝนทิ้งช่วง

08 สิงหาคม 2562


กปภ. ส่งรถบรรทุกออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนจากภาวะฝนทิ้งช่วง

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง  พร้อมบูรณาการความร่วมมือกองทัพบกและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง" บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดโดยไม่คิดมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

                  ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งจาก ฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค กปภ. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด ในเบื้องต้นได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสะอาดในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดโดยไม่คิดมูลค่า และในขณะนี้ กปภ. ยังคงร่วมกับกองทัพบกและภาคีเครือข่ายโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ดำเนินภารกิจหลักของโครงการด้วยการสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและรถบรรทุกน้ำของกองทัพบก ส่วนราชการและหน่ วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในเดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กปภ. ได้ร่วมสนับสนุนน้ำประปาสะอาดโดยไม่คิด  มูลค่ากว่า 42 ล้านลิตร สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ กปภ. ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฝนตกน้อยกว่าปกติ พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง ควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ ปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีขนาดความจุเพิ่มขึ้น ตลอดจนจัดเตรียมกำลังคน รถบรรทุกน้ำ ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ทันทีหากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

                  ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมกันช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งจัดเตรียมภาชนะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ  PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน