ผลสำรวจปี 2562 ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.เพิ่มขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผลสำรวจปี 2562 ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.เพิ่มขึ้น

20 สิงหาคม 2562


ผลสำรวจปี 2562 ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.เพิ่มขึ้น

ผลสำรวจปี ๒๕๖๒ ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.เพิ่มขึ้น
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศของ กปภ.ประจำปี ๒๕๖๒ ผลสำรวจ กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๔.๑๐๒ (คะแนนเต็ม ๕) 
และพร้อมจะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีโดยในปี ๒๕๖๒ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างในลูกค้าทั้ง ๓ กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนลูกค้าคาดหวังในอนาคต รวม ๕,๕๐๐ ตัวอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ
ซึ่งผลสำรวจ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ กปภ. ในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐๒ (คะแนนเต็ม ๕) 
ซึ่งถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง สำหรับบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
๓ อันดับแรก คือ ความพึงพอใจด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน ๔.๑๖๗ รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านบริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน ๔.๑๔๔ และความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ได้คะแนน ๔.๑๒๓ อย่างไรก็ตาม กปภ.จะเร่งปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่น การซ่อมท่อให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงด้านการรับบริการเพื่อความสะดวกหลากหลายในการติดต่อรวมถึงการทำธุรกรรมกับกปภ.สาขาและการจดมาตรวัดน้ำประปาให้มีความถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย 
 
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึง ๒๕๖๒ กปภ.ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๐๐, ๔.๐๔ และ ๔.๑๐ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  นับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ กปภ.ต้องมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน